postgaruda???

Friday, September 20, 2002

big5
明月几時有 把酒問青天 不知天上宮闕
今夕是何夕
我欲乘風歸去 唯恐瓊樓玉宇 高處不勝寒
起舞弄清影 何似在人間 轉失閣 低綺戶
照舞眠 不應有恨 何事長向別時圓 (月時圓)
人有悲歡離合 月有陰晴圓缺 此事古難全
但愿人長久 千里共嬋娟

gb
明月几时有 把酒问青天 不知天上宫阙
今夕是何夕
我欲乘风归去 唯恐琼楼玉宇 高处不胜寒
起舞弄清影 何似在人间 转失阁 低绮户
照舞眠 不应有恨 何事长向别时圆 (月时圆)
人有悲欢离合 月有阴晴圆缺 此事古难全
但愿人长久 千里共婵娟